Whither the Facebook Mafia?

Justin Rosenstein – Engineering Technical Lead

Justin Rosenstein - Engineering Technical Lead